کارشناس بهداشت حرفه ای بازنشسته مرکز بهداشت ساوه

محمدرضالریجانی هستم. کارشناس بهداشت حرفه ای بازنشسته مرکزبهداشت ساوه، پس از بازنشستگی بعنوان مشاور بهداشت حرفه ای معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و مشاور رییس داشکده علوم پزشکی ساوه فعالیت نمودم.
بعنوان مشاور بهداشت حرفه ای مدیرعامل چندین شرکت درساوه، اراک، ورامین و همدان فعالیت نمودم. بعنوان مسئول واحد ایمنی وبهداشت شرکت رسا درتهران ونیرپارس درعسلویه درزمان محدود فعالیت نمودم.
مهندس محمدرضا لریجانی
کارشناس بهداشت حرفه ای بازنشسته مرکز بهداشت ساوهمهندس محمدرضا لریجانی
سوابق تحصیلی
دوره کاردانی: دانشکده حفاظت وبهداشت کار - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دوره کارشناسی: دانشکده حفاظت وبهداشت کار - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای