مدیر HSE شرکت مهندسی عمران مارون

اینجانب جواد ذکریایی متولد سال 1359 شهرستان محمودآباد مازندران هستم، سطح تحصیلات بنده، کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد، از سال 1384 تاکنون به صورت رسمی در شغل شریف HSE در کشور در حال انجام وظیفه هستم.
مهندس جواد ذکریایی
مدیر HSE شرکت مهندسی عمران مارونمهندس جواد ذکریایی
سوابق تحصیلی
دوره کاردانی: دانشگاه علوم پزشكی مازندران (ساری) - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشكی فارس (شیراز) - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای