مهندس قاسم طوری
مدیر آموزش و توسعه بازار سایمومهندس قاسم طوری
سوابق تحصیلی
دوره کاردانی: دانشگاه علوم پزشکی مازندران - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دوره کارشناسی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه علوم پزشکی تهران- رشته مهندسی بهداشت حرفه ای