همکارای سایمو

با همکارای متخصص و کاربلد ما آشنا بشید

مهندس امین میرزاخانی
بنیانگذار و مدیر سایمو و HSELMSمهندس امین میرزاخانی
مهندس قاسم طوری
مدیر آموزش و توسعه بازار سایمومهندس قاسم طوری
منهدس جواد ذکریایی
مدیر HSE شرکت مهندسی عمران مارونمنهدس جواد ذکریایی
مهندس محمدرضا لریجانی
کارشناس بهداشت حرفه ای بازنشسته مرکز بهداشت ساوهمهندس محمدرضا لریجانی