همکارای سایمو

با همکارای متخصص و کاربلد ما آشنا بشید

مهندس امین میرزاخانی
بنیانگذار و مدیر سایمو و HSELMSمهندس امین میرزاخانی
مهندس قاسم طوری
مدیر آموزش و توسعه بازار سایمومهندس قاسم طوری
منهدس جواد ذکریایی
مدیر HSE شرکت مهندسی عمران مارونمنهدس جواد ذکریایی
مهندس محمدرضا لریجانی
کارشناس بهداشت حرفه ای بازنشسته مرکز بهداشت ساوهمهندس محمدرضا لریجانی
مسئول فنی شرکت بهداشت حرفه ایمهندس ........