صوت و ماهیت آن

امواج صوتی، شكلی از امواج مكانیكی طولی هستند كه در محیط های مادی منتشر شده و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می كنند و در یك تقسیم بندی ساده، اصوات را از نظر احساس فیزیولوژیك به دو دسته تقسیم می كنند، یكی اصوات موسیقی كه اصوات منظم و خوشایند هستند و دیگری سروصدا كه به اصوات نامنظم و ناخوشایند معروفند. 

به طور كلی اصوات به هر شكلی كه باشند با سه مشخصة اصلی معرفی می گردند:

فركانس:

محدوده فركانس قابل درك برای انسان 20 تا 20000 هرتز است و امواج خارج از این محدوده فركانس را مادون و ماورای صوت می نامند. شناخت فركانس ها در مباحث كنترلی و انتخاب گوشی های حفاظتی بسیار مهم و اساسی است. 

طول موج:

یکی از مهمترین پارامترها در كنترل صدا طول موج است . شناخت این پارامتر در انتخاب عایق های صوتی و فواصل نصب آنها تعیین كننده خواهد بود. 

سـرعت:

ما از سرعت امواج صوتی در محاسبه میزان امپدانس صوتی استفاده می كنیم. هر چه محیط چگالتر باشد ، مقاومت صوتی بیشتری خواهد داشت و انعكاس بیشتر خواهد بود. این موضوع نیز در كنترل صدا نقش مهمی ایفا می كند و ما در جذب صدا همیشه سعی براین داریم كه از محیط هایی با چگالی كمتر استفاده كنیم. 

 

 

عوامل زیان آور فیزیکی سروصدا صوت آموزش تخصصی

تماس با ما

info[at]saimo.ir