راههای ورود، جذب، سوخت و ساز، ذخیره و دفع مواد سمی

به طور كلی هر ماده سمی از راهی معین وارد بدن شده و پس از گذشت از موانعی كه در سر راه آن وجود دارد در بدن منتشر شده و تغییراتی در آن حاصل می شود ممكن است ماده سمی به شكل اولیه جذب شود ویا تغییراتی پیدا نموده وجذب گردد. و اثرات خود را ظاهر سازد برخی از سموم ممكن است در اندامها  و بافتها انباشته شوند و سرانجام پس از مدتی دفع ماده سمی به شكل نخستین و یا به صورت تغییر یافته كه متابولیست خوانده می شوند آغاز گردد.

ادامه مطلب

آلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آن ها

كره زمین به وسیله اتمسفر گازی شكل كه دارای تركیب معینی است احاطه شده است در این اتمسفر حدود 78 درصد نیتروژن، 21 درصد اكسیژن، 0.93 درصد آرگون، 0.03 درصد دی اكسید كربن و مقادیر ناچیزی نئون، هلیوم، كریپتون، هیدروژن ،گزنون، مواد رادیواكتیو، اكسیدهای ازت و اوزون وجود دارد كه ممكن است در هر محل با چند درصدی بخار آب مخلوط شود مقدار هر یك از این گازها كه از حد معمول بیشتر می شوند و یا هر ماده دیگری غیر از آنها كه در اتمسفر وجود داشته باشد، ماده آلوده كننده یا آلاینده دانسته می شود.

ادامه مطلب

صوت و ماهیت آن

امواج صوتی، شكلی از امواج مكانیكی طولی هستند كه در محیط های مادی منتشر شده و در برخورد با گوش انسان احساس شنیدن را ایجاد می كنند و در یك تقسیم بندی ساده، اصوات را از نظر احساس فیزیولوژیك به دو دسته تقسیم می كنند، یكی اصوات موسیقی كه اصوات منظم و خوشایند هستند و دیگری سروصدا كه به اصوات نامنظم و ناخوشایند معروفند. 

ادامه مطلب

تماس با ما

info[at]saimo.ir